torbjörn sassersson
 
 
 

Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid

Analys av isborrkärnor visar att vi redan passerat in i nästa istid samtidigt som klimathothysterin gör gällande att hela planeten värms upp på ett katastrofalt sätt. Ur ett politiskt perspektiv kan en inbillad hotbild fungera för att engagera alla i ett miljötänkande, men om en ny istid är på väg handlar problemen om befolkningsmängd, naturresurser och migrationer.

Text: Torbjörn Sassersson, kommunikationskonsult och naturvetare
Publicerad: 2009-12-09 uppdaterad 2010-03-05

När jag år 1991 läste klimatologi vid Stockholms Universitet föreläste lektorerna om hur vi kan förvänta oss att se de begynnande effekterna av nästa istid under de kommande 20 generationerna. Spekulationen baserades på isborrkärnor som visar hur jorden gått igenom fyra istider de senaste 450,000 åren där varje istid haft en medellängd på 80,000 år och de betydligt kortare värmeperioderna varade i ca 10,000 år.


När vi studerar diagrammet nedan (Globala temperaturer de senaste 450,000 åren) kan vi se att vi redan passerat in i nästa istid om vi tar hänsyn till den globala medeltemperaturen. En ny istid kan innebära att norra halvklotet inklusive hela Skandinavien ner till Nordtyskland återigen täcks av 3000 meter tjock is.

Denna framtidsbild står i kontrast till de senaste årens klimathotalarmism som istället beskriver en värld som långsamt dränks av vatten, smältande polarisar, områden som blir torrare medan andra får ökad nederbörd samtidigt som vädret blir mer stormigt. Man kan fråga sig om två så olika framtidsscenarios utesluter varandra. Svaret är mycket enkelt: nej. Det beror på tidsperspektivet.

Nya rön pekar på att Al Gore baserat sina klimatföredrag på felaktig informaion
Var det därför han ställde in sitt föredrag i Köpenhamn den 16 december 2009?

Läs mer i Washington Times

För att ytterligare komplicera framtidsscenariot menar vissa forskare att den senaste istiden kan ha omfattat kortare isfria värmeperioder. En istid kan i så fall bestå av flera nedisningsperioder. Kanske måste den regionala årsmedeltemperaturen ned till minus 10 grader för att det enorma istäcket på 3000 meter ska uppnås. När sedan medeltemperaturen uppnår ett visst värmevärde påbörjas omedelbart avsmältningen. Det betyder att en istid på 80,000 år kan innefatta flera kortare och isfria värmeperioder.

Ref: Ruddiman, "Earth´s Climate, Past and Future"

"Att det inte alltid var is under den senaste istiden är inget nytt. Däremot har Martina Hättestrand, forskare i kvartärgeologi vid Stockholms universitet, i sin doktorsavhandling kommit fram till att klimatet varierade mycket mer än vad som var tidigare känt".

– Istiden var inte så kall som man har trott och klimatet varierade ganska mycket. Under den senaste istidens andra isfria period verkar klimatet ha varierat mycket, säger hon.

"Hon kom också fram till att den senaste istiden kan ha startat 20 000 år senare och i så fall brett ut sig mycket snabbare än vad forskarna tidigare trott."

Källa: SvD, 2008-12-20

Journalisten Karin Bojs (DN) skriver år 2004 att nästa istid inte kommer att infinna sig de närmste 15,000 åren. Hon baserar sitt påstående på Margareta Hanssons uttalande. Hansson är docent i kemisk meteorologi vid Stockholms Universitet.

"Resultaten visar att jorden nu - om inte människan och hennes utsläpp hade varit - skulle det dröja åtminstone 15.000 varma år innan nästa istid slår till."

- Utan människans hjälp skulle vi ha haft fortsatt varmt i 15.000 år till. Nu har vi en extra portion växthusgaser, och nu måste vi förvänta oss att det blir ännu varmare, säger Margareta Hansson.

Källa: DN, Karin Bojs, 2004-06-10

Påståendet är märkligt om man utgår från de senaste 450,0000 årens fluktuationer av omväxlande värmeperioder och istider. Det är enkelt att se på grafen att vi snarare är på väg in i en ny istid nu istället för om 15,000 år eftersom den 15,000-åriga mellanperioden av värme redan har passerats. Se markering "x" i rött i diagrammet nedan.

Karin Bojs skriver även för DN den 12 december 2009 i slutsatsen till sin artikel "Stulna mejl skakar om klimatforskare" att: "Klimatfrågan vilar på solid grund och ett stort antal forskare". Hon skriver det trots att de stulna mailen inom ramen för begreppet "climategate" visar att ledande forskare mörkar varandras temperaturdata. För en oinvigd ter sig allvaret i konflikten i Karin Bojs version mer ut som oväsentliga bagateller och Bojs förhastade slutsats blir att den politiskt korrekta klimathotsbilden är intakt.


Klicka på diagrammet för förstoring


Klicka på diagrammet för förstoring

Effektiv klimathotpolitik

När vi tar hänsyn till de senaste 450,000 åren framträder alltså bilden av en analkande istid, men när vi ser det ur klimathotalarmisternas synvinkel måste vi välja det perspektiv som de antagit, nämligen de senaste 150 årens utveckling, vilken överensstämmer med den industriella epoken. Se diagrammet ovan (Globala temperaturer de senaste 150 åren).

Report Finds $45 Trillion Needed to Combat Global Warming
"The world needs to invest $45 trillion in energy in coming decades, build some 1,400 nuclear power plants and vastly expand wind power in order to halve greenhouse gas emissions by 2050, according to an energy study released Friday."

Källa: Fox News, 2008-06-06

Genom det korta 150-årsperspektivet då den globala temperaturen stigit kan alarmisterna lättare driva opinionsbildning för att skapa politiska förändringar i samhället som innefattar koldioxidbeskattning, omläggning av energisystemet, bygga mer kärnkraft, öka försäljningen av "klimatsmarta" produkter, efterlysa andra skattebetalda satsningar på industrin och även inrätta nya lagar, men det finns klimatdata som omkullkastar dessa ambitioner.


Diagram över temperatursänkningen, 2007: Medan vissa forskare och politiker spekulerar i en ökad uppvärmning har andra forskare data som visar att jorden redan kylts ned under 2007. Se även det blå diagrammet nedan som har data fram till april 2008.

Temperaturdata från Hadley Center for Climate Prediction visar istället att den globala medeltemperaturen sjunkit avsevärt under 2007. Samtidigt har media och politiker under hela 2008 och 2009 - med en ökad intensitet - påstått att temperaturen stiger.

" The total amount of cooling ranges from 0.65C up to 0.75C -- a value large enough to wipe out most of the warming recorded over the past 100 years. All in one year's time. For all four sources, it's the single fastest temperature change ever recorded, either up or down."

Källa: Temperature Monitors Report Widescale Global Cooling, 28 februari 2008, Daily Tech

I artikeln i Daily Tech meddelar forskarna att solens aktiviteter i mycket större utsträckning påverkar jordens klimat snarare än människans koldioxidutsläpp. Detta stöds bland annat av en dansk forskare, Henrik Svensmark.


Klicka på bilden för förstoring

Andrew Bolt från Australian Sun-Herald satte samman en serie av sju grafer baserade på data han insamlat från en rad vetenskapliga källor. Han fann då att det mesta tyder på att klimatet kylts ned den senaste perioden snarare än tvärtom.

Läs mer och se källor på Andrews Bolts blog


Vetenskapsförfattaren Nigel Calder och klimatfysikern Henrik Svensmark anser att samspelet mellan moln, solen och kosmisk strålning - subatomära partiklar från exploderande stjärnor - har en större effekt på klimatet än människoskapad koldioxid.

Slutsatsen bottnar i Svensmarks forskning vid Danish National Space Center som nyligen visat att kosmisk strålning spelar en oväntad roll vid bildandet av moln i atmosfären. De senaste hundra åren har den kosmiska strålningen minskat eftersom solens ökande aktivitet har skärmat av strålningen från kosmos. Mindre kosmisk strålning innebär färre moln och en varmare värld.

Teorin har dykt upp vid en tid av intensiv politisk debatt omkring klimatförändringarna. Svensmark och Calder uppmanar sina läsare att lägga sina förutfattade meningar om den globala uppvärmningen åt sidan och istället betrakta naturens roll i den just nu hetaste världsfrågan.

Nigel Calder och klimatfysikern Henrik Svensmarks teorier finns förklarad i detalj i deras nya bok: "De kylande stjärnorna".

(En parentes är att "folkbildningsorganet SVT" inte helt oväntat ifrågasatte Svensmarks forskning i en "granskande dokumentär" som sändes i september 2009.)

Hur kan en ny istid ta över Skandinavien?

Lås oss spekulera i att vi redan passerat in i nästa 80,000-åriga istid och att efter en kortare naturlig period av påstått varmare väder enligt växthuseffektförespråkarnas modell infinner sig en nedåtgående trend av kallare klimat, hur kan vi då uppleva nedkylningen?

Processen börjar sannolikt bli synlig när snön på nordsidor av täta granskogssluttningar i norra Sverige inte smälter ens på sommaren och när glaciärerna börja växa igen. Om vi adderar några 100 år kommer vi att se att snön över större områden i norra Sverige knappt hinner smälta bort under sommarhalvåret.

Vid en kritisk tidpunkt kommer de vita snötäcket att reflektera så mycket sol att ljuset inte ombildas till värme utan istället studsar ut i rymden. Från det året kommer nedkylningen att accelerera allt eftersom mer ljus reflekteras ut i rymden och allt mindre värme bildas av solens instrålning vid jordytan. Efter ytterligare några hundra år senare smälter inte snön överhuvudtaget och ett permanent istäcke över Sverige blir några centimeter tjockare för varje år som passerar. Den begränsande faktorn är fortfarande sommaren som smälter av isen.

Under en period av flera 1000 år med avsaknad av tillräckligt avsmältande somrar har istäcket blivit upp till 3000 meter tjockt och täcker större delen av den norra hemisfärens landytor. Den bokstavliga istiden är ett faktum och världskartan se ut som illustrationen nedan.

Forskare menar dock att det mest troliga är att den 3000 meter tjocka inlandsisen byggts upp först i slutet av den 80,000 åriga istiden snarare än i början av den.


Bildkälla: Wattsupwiththat Inlandsisen täcker enorma landmassor i norr

Massmigrationer från norra halvklotet till södern

I just det här högst spekulativa scenariot är hela Nordeuropa, Nordamerika, Ryssland och flera andra regioner obeboeliga. De människor som där en gång levde har under de föregående generationerna valt att migrera ned till Sydeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Med dagens befolkningsutveckling som måttstock skulle det handla om att 100-tals miljoner människor reser närmare ekvatorn från norra halvklotet. Även om det blott finns 10 miljarder människor skulle det uppstå brist på färskvatten, mat, energi och bostadsyta. Den stora frågan är hur långt in i framtiden de stora migrationerna på grund av "global cooling" kommer att ske. Kommer de att börja om 50 år eller om 3000 år?

En poäng är att det inte krävs 50,000 år och en 3000 meter tjock is för att iscensätta massmigrationer. Det kan räcka med 100 år av långa, isiga, tärande vintrar och kylslagna somrar med uteblivna skördar på norra halvklotet för att folk ska flytta närmare ekvatorn.

Vi kan anta att forskare spekulerar i dessa banor och att det ännu måste vara mycket svårt att få klarhet i hur snabba dessa processer är, när i tid och hur människan måste anpassa sig. Förmodligen har vi gott om tid på oss därför är det märkligt att klimatupphettningsdebatten fått sådan fart beroende på en liten krök i värmekurvan de senaste decennierna. En liten krök uppåt som redan vänt nedåt för ett år sedan mot kallare klimat om vi ska ansluta oss till uppfattningen på forskningsinstitutet "Hadley Center for Climate Prediction".

Text: Torbjörn Sassersson

Lista på artiklar om global cooling.I samarbete med Per "Perry" Haag (- 15 sep 2009) bevakade vi media perioden 6 mars 2008 till 9 juni 2009 angående den sk "global cooling-teorin" och hur den fått allt mer stöd från forskare i världen. Perry fann över 100 artiklar (många vetenskapliga) vilka stödde "global cooling-teorin". Jag dedikerar denna artikel till hans minne. Tack Perry, du hade förmodligen rätt hela tiden.
Foto: Torbjörn Sassersson